Niet tevreden?

Laten we samen een oplossing vinden.

Vindt u dat wij iets beter kunnen doen? Of bent u niet tevreden of het met ons oneens? Laat het gerust weten. Dan kunnen we het samen hebben over wat er niet goed gaat. En de beste oplossing met elkaar bespreken.

U kunt uw op- of aanmerkingen mailen naar info@brainfeed.nl of uw bericht melden op ons contactformulier.

Klachtenregeling

Een klacht indienen heeft een meer formeel karakter. Daarom stelden wij dit reglement op, met procedure en reactietermijnen. Het spreekt voor zich dat we klachten altijd vertrouwelijk behandelen. Correspondentie over een klacht bewaart Brainfeed twee jaar.

Stuur uw klacht onder vermelding van 'Klacht' per e-mail naar klachtencommissie@brainfeed.nl.

Artikel 1 Begrippen

Deelnemer: ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding van Brainfeed of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of is aangemeld.
Klachtencommissie: de Klachtencommissie van Brainfeed inzake cursussen, trainingen of opleidingen.
Directie: de directie van Brainfeed.
Cursus, training of opleiding: de cursus, training, opleiding of enige andere bijeenkomst die door of namens Brainfeed wordt aangeboden of georganiseerd.
Docent: de persoon die in opdracht van Brainfeed (onderdelen van) de cursus, training of opleiding uitvoert.
Cursuscoördinator: de persoon die in opdracht van Brainfeed de praktische uitvoering van de cursus, training of opleiding regelt en coördineert.
Klacht: iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training of opleiding gericht aan de 'Klachtencommissie' met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.
Klager: degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid

2.1 De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training of opleiding deelneemt of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus, training of opleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training of opleiding indienen bij de Klachtencommissie.
2.2 De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die eerst wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn toch in behandeling wordt genomen indien, naar het oordeel van de commissie, van klager redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat hij zijn klacht eerder indiende.

Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie

3.1 De Klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter die niet werkzaam is voor Brainfeed. Als voorzitter treedt op: mevrouw mr. V.L.M. Lapidaire, als advocaat werkzaam te Maarssen.

Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie

4.1 De Klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven.

Artikel 5 Klachtprocedure

5.1 Klager ontvangt binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging, bij voorkeur via e-mail.
5.2 Nadat de klacht is ingediend onderzoekt de klachtencommissie de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat de commissie dit schriftelijk en gemotiveerd aan klager weten.
5.3 Is de klacht wel ontvankelijk dan stelt de Klachtencommissie de betreffende docent schriftelijk in kennis van de klacht en verzoekt deze om een schriftelijke reactie.
5.4 Na ontvangst van deze reactie zendt de Klachtencommissie een afschrift daarvan aan klager.
5.5 Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken docent op de klacht zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie klager, de betrokken docent en zo nodig de cursuscoördinator. Indien gewenst en voor zover mogelijk worden klager, de betrokken docent en zo nodig de cursuscoördinator in elkaars aanwezigheid gehoord.

Artikel 6 Het oordeel van de Klachtencommissie

6.1 De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk, bindend advies aan de directie.
6.2 De Klachtencommissie zendt haar oordeel binnen vier weken na ontvangst van de klacht aan de directie en zendt een afschrift van haar oordeel aan klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator.
6.3 Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van ieder maximaal vier weken.
6.4 Is verlenging noodzakelijk dan maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator schriftelijk bekend.

Artikel 7 Reactie directie

7.1 Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie maakt de directie haar schriftelijke reactie op het oordeel van de Klachtencommissie bekend.
7.2 De directie zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie een afschrift van haar reactie aan klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator.
7.3 Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator.

Ik heb een vraag

Cookies

Brainfeed gebruikt verschillende soorten cookies om de website te analyseren te verbeteren. Wilt u dit liever niet? Klik dan op minimale cookies. Lees ons Privacy statement en cookiebeleid.

Cookies accepteren Minimale cookies