Op hoop van zegen?! Masterclass Medische Ethiek Voor Artsen

Inclusief unieke ethieksafari in Burgers' zoo met primatoloog prof. Jan van Hooff!

Morele dilemma's en ethiek rondom geboorte, leven en dood.

Steeds vaker worden artsen in hun werk geconfronteerd met ethische dilemma's zoals manipulatie van erfelijke eigenschappen, recht op zelfbeschikking, euthanasie en recht op behandeling. Professor Johan Braeckman schetst op onnavolgbare wijze in de masterclass Op hoop van zegen?! een inspirerend ethisch referentiekader om u op weg te helpen. Een cursus die anders dan andere cursussen is, met prikkelende invalshoeken en een verrassende ethieksafari.

“Wie kan recht maken wat Hij krom heeft gemaakt?” Deze vraag wordt in het Oudtestamentische boek Prediker gesteld. Als dat slaat op de kwetsbaarheid en sterfelijkheid van de mens, dan was de vraag duizenden jaren lang retorisch: niemand kon dat. Wat we nu bijvoorbeeld verstaan onder genetische aandoeningen was tot voor kort niet enkel onbehandelbaar, maar ook onbegrijpelijk. Sinds het midden van de twintigste eeuw kwam daar verandering in. De wetenschappelijke en technologische ontdekkingen en ontwikkelingen volgden elkaar in snel tempo op: de ontrafeling van de structuur van DNA, de ontwikkeling van kunstmatige bevruchtingstechnieken, de transplantatiegeneeskunde, enzovoort. Het is niet langer ijdel of een vorm van wensdenken om Predikers vraag als volgt te beantwoorden: ‘De mens kan dat. Toch tot op zekere hoogte’.

De mogelijkheden die het met zich meebrengt om onze erfelijke eigenschappen te manipuleren zijn potentieel bijzonder groot. En het is evident dat al deze inzichten en technische mogelijkheden ons voor vele ethische problemen plaatsen.

  • Wie heeft recht op een behandeling?
  • Wanneer is een therapie veilig genoeg om op mensen toe te passen?
  • Hoe duur mag de gezondheidszorg worden?
  • Plegen wetenschappers en artsen geen inbreuk op de menselijke waardigheid?
  • Waar kunnen we waarden en richtsnoeren vinden die de medische technologie in goede banen leidt?


Aan de hand van drie thema’s: geboorte, leven en dood, schetst Johan Braeckman een ethisch referentiekader om rationele antwoorden op deze vragen te geven.

Bio-ethiek is een discipline binnen de ethiek die is ontstaan omwille van de ethische problemen die de nieuwe medische en biotechnologische ontwikkelingen met zich meebrachten en -brengen. Ethiek is een onderdeel van de filosofie, ontwikkeld in de Griekse Oudheid door filosofen zoals Socrates, Plato en Aristoteles. De ethiek tracht op rationele wijze uitspraken te doen over handelingen en opvattingen die tot goed- of afkeuring leiden. Ethiek is dan ook niet hetzelfde als moraliteit. Elke mens heeft morele intuïties en attitudes, maar niet iedereen reflecteert hierover vanuit de ethiek. Willen we op redelijke gronden de do’s and don'ts van de medische en biotechnologische mogelijkheden bepalen, dan moeten we vanuit ethische referentiekaders nadenken, en niet louter vanuit morele intuïties of buikgevoelens.


In 2015 is bij Home Academy een collegereeks van Johan Braeckman over bio-ethiek verschenen.
Deze masterclass werd eerder gegeven onder de titel: Recht maken wat krom is?

Cursusdata