Op hoop van zegen?! Masterclass rond medisch-ethische dilemma’s.

Inschrijving sluit over: Deze cursus wordt nu bekeken door 1 persoon.

Titel: Op hoop van zegen?! Medisch ethische dilemma’s: hoe doet u het goed(e)?
Docent: Johan Braeckman
Datum: 24 en 25 januari 2019
Tijden: Aanvang cursus op donderdag om 9:30 uur. Afsluiting op vrijdag om 17:00 uur.
Locatie: Kasteel Engelenburg te Brummen
Prijs: 1295 euro*
Accreditatie: 12 accreditatiepunten toegekend door het ABAN onder nummer 264428
Doelgroep: medisch specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, huisartsen en andere professionals
Groepsgrootte: Maximaal 20 personen.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Inclusief unieke ethieksafari in Burgers' zoo met primatoloog prof. Jan van Hooff!

Morele dilemma's en ethiek rondom geboorte, leven en dood.

Steeds vaker worden artsen in hun werk geconfronteerd met ethische dilemma's zoals manipulatie van erfelijke eigenschappen, recht op zelfbeschikking, euthanasie en recht op behandeling. Professor Johan Braeckman schetst op onnavolgbare wijze in de masterclass Op hoop van zegen?! een inspirerend ethisch referentiekader om u op weg te helpen. Een cursus die anders dan andere cursussen is, met prikkelende invalshoeken en een verrassende ethieksafari.

“Wie kan recht maken wat Hij krom heeft gemaakt?” Deze vraag wordt in het Oudtestamentische boek Prediker gesteld. Als dat slaat op de kwetsbaarheid en sterfelijkheid van de mens, dan was de vraag duizenden jaren lang retorisch: niemand kon dat. Wat we nu bijvoorbeeld verstaan onder genetische aandoeningen was tot voor kort niet enkel onbehandelbaar, maar ook onbegrijpelijk. Sinds het midden van de twintigste eeuw kwam daar verandering in. De wetenschappelijke en technologische ontdekkingen en ontwikkelingen volgden elkaar in snel tempo op: de ontrafeling van de structuur van DNA, de ontwikkeling van kunstmatige bevruchtingstechnieken, de transplantatiegeneeskunde, enzovoort. Het is niet langer ijdel of een vorm van wensdenken om Predikers vraag als volgt te beantwoorden: ‘De mens kan dat. Toch tot op zekere hoogte’.

De mogelijkheden die het met zich meebrengt om onze erfelijke eigenschappen te manipuleren zijn potentieel bijzonder groot. En het is evident dat al deze inzichten en technische mogelijkheden ons voor vele ethische problemen plaatsen.

 • Wie heeft recht op een behandeling?
 • Wanneer is een therapie veilig genoeg om op mensen toe te passen?
 • Hoe duur mag de gezondheidszorg worden?
 • Plegen wetenschappers en artsen geen inbreuk op de menselijke waardigheid?
 • Waar kunnen we waarden en richtsnoeren vinden die de medische technologie in goede banen leidt?


Aan de hand van drie thema’s: geboorte, leven en dood, schetst Johan Braeckman een ethisch referentiekader om rationele antwoorden op deze vragen te geven.

Bio-ethiek is een discipline binnen de ethiek die is ontstaan omwille van de ethische problemen die de nieuwe medische en biotechnologische ontwikkelingen met zich meebrachten en -brengen. Ethiek is een onderdeel van de filosofie, ontwikkeld in de Griekse Oudheid door filosofen zoals Socrates, Plato en Aristoteles. De ethiek tracht op rationele wijze uitspraken te doen over handelingen en opvattingen die tot goed- of afkeuring leiden. Ethiek is dan ook niet hetzelfde als moraliteit. Elke mens heeft morele intuïties en attitudes, maar niet iedereen reflecteert hierover vanuit de ethiek. Willen we op redelijke gronden de do’s and don'ts van de medische en biotechnologische mogelijkheden bepalen, dan moeten we vanuit ethische referentiekaders nadenken, en niet louter vanuit morele intuïties of buikgevoelens.

Over het begin van het leven: Klonen en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s

Er zijn meerdere ethische bezwaren tegen het verwekken van mensen door kloneren naar voren gebracht. Klonen zouden geen persoonlijke identiteit hebben, geen ontwikkeld zelfbesef, hun waardigheid en mensenrechten zouden in het gedrang komen, ze zouden geen doel op zich zijn maar louter instrumenteel gebruikt worden. Hun toekomst zou niet open zijn, wat hun vrijheid zou verminderen en ze zouden psychologische problemen krijgen omwille van verwarrende familiale relaties. Dergelijke tegenargumenten houden geen stand bij een grondige analyse, wat evenwel niet betekent dat het verwekken van mensen door kloneren daarom automatisch is toegelaten. Er zijn immers evidente medische risico’s aan verbonden.
Menselijke embryo’s worden voor meerdere redenen in het laboratorium aangemaakt, onder meer voor wetenschappelijk onderzoek, voor voortplanting en voor stamceltherapie. De voordelen van het aanmaken van embryo’s lijken voor de hand te liggen, toch worden er meerdere ethische bezwaren tegen ingebracht. We focussen bij de analyse op de vraag of het verantwoord is om menselijke embryo’s aan te maken en vervolgens te vernietigen, voor therapeutische doeleinden. Er zijn enkele vaak gehoorde argumenten tegen, zoals “een embryo is in de kern reeds een menselijk wezen”, en “een embryo is in potentie een menselijk wezen”.

Over het leven: Orgaantransplantatie

Reeds eeuwen geleden werden pogingen tot het transplanteren van organen uitgevoerd, die echter steevast mislukten. Dat veranderde in 1954, toen voor het eerst een niertransplantatie succesvol bleek. Ondertussen, ruim zestig jaar later, is het quasi routine geworden om ook harten, longen, levers en andere organen te transplanteren. Na één jaar is ongeveer 90 procent van de patiënten in redelijke gezondheid, na vijf jaar is dat nog steeds 80 procent. Orgaantransplantatie is onmiskenbaar een succesverhaal binnen de moderne geneeskunde. Maar net door haar succes, ontstond gaandeweg ook een probleem: steeds meer mensen willen gebruik maken van de transplantatiegeneeskunde, waardoor de wachtlijsten steeds langer worden en er een chronisch tekort aan organen bestaat. Door het tekort aan organen is men eind jaren zestig van de twintigste eeuw anders gaan nadenken over wat het precies betekent om “dood” te zijn. Men moet (met uitzondering van een nier en een deel van de lever) immers eerst dood zijn alvorens men organen kan wegnemen, maar de dood mag ook niet van die aard zijn dat de organen niet langer functioneel zijn. Deze discussie kwam in de jaren zeventig in een stroomversnelling door de problematiek omtrent Karen Quinlan, een patiënte die zich in een zogenaamd “persistente vegetatieve status” bevond. Dit leidde tot een steeds betere afbakening van de criteria om iemand als “breindood” te beschouwen, een toestand waarin organen nog bruikbaar zijn en weggenomen kunnen worden. Dit heeft op zich evenwel niet geleid tot een voldoende aantal organen om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.
Een van de mogelijkheden om meer organen ter beschikking te krijgen is het sensibiliseren van mensen om zich beschikbaar te stellen als donor, na hun dood. In sommige landen geldt het systeem dat men sowieso donor is, tenzij men expliciet bezwaren aantekent. In andere landen is men slechts donor als men zich als dusdanig laat registreren. Andere pistes die men verkent zijn het ontwikkelen van kunstmatige organen, het gebruik van dierlijke organen, het creëren van organen door technieken zoals stamceltherapie en, wellicht ethisch het meest controversieel, het mogelijk maken om organen commercieel ter beschikking te stellen. Al deze mogelijke alternatieven roepen specifieke ethische vraagstukken op.

Over de dood: Sterven is belangrijker dan de dood

De Griekse filosoof Epicurus zag het reeds scherp in: de dood betekent niets voor ons. Zolang wij er zijn is de dood er immers niet, en als de dood er is, zij wij er niet meer. Het sterven zelf daarentegen kan vreselijk zijn, net omdat we tijdens het sterven nog leven. Het is het sterven dat ons aanbelangt, en de dood kan in sommige gevallen net een oplossing bieden voor de problemen waarvoor het sterven ons plaatst. We focussen op een specifieke vorm van levensbeëindiging, met name euthanasie. Aan de wetten die euthanasie legaliseerden in Nederland en België ging een lange geschiedenis vooraf. Gaandeweg is het besef ontstaan, en kreeg het ook een democratisch draagvlak, dat euthanasie een bijzondere ethische dimensie uitdrukt, met name de empathie voor de diep lijdende mens. Daaraan gekoppeld houdt de legalisering van euthanasie ook de erkenning in van het recht op zelfbeschikking van elke bewuste en toerekeningsvatbare persoon die op redelijke wijze over zijn situatie in het heden en de toekomst kan nadenken. Een van de twee pijlers van de euthanasiewetten, naast empathie voor de lijdende mens, betreft het belang van de menselijke autonomie en zelfbeschikking: het komt aan de drager van het leven zelf toe om zijn of haar leven te evalueren, en om er beslissingen over te nemen. Verschillende ethische bezwaren zijn tegen deze gedachtegang geopperd. Het leven zou “heilig” of “sacraal” zijn, waardoor het aan de mens niet toekomt om over zijn eigen leven te beschikken, ook niet als dat leven, vanuit de subjectieve ervaring van de drager van het leven, “uitgeleefd” is. Een hierbij aansluitend argument stelt dat het doden van een mens enkel aan God toekomt. Weer een ander argument verwijst naar de zogenaamde eed van Hippocrates of andere onderdelen van de medische deontologie: de arts moet mensen niet doden, maar juist in leven houden. Deze en andere argumenten worden gewikt en gewogen, waarna het besluit wordt ontwikkeld dat euthanasie vanuit ethisch oogpunt eerder positief dan negatief is.

In 2015 is bij Home Academy een collegereeks van Johan Braeckman over bio-ethiek verschenen.
Deze masterclass werd eerder gegeven onder de titel: Recht maken wat krom is?


Cursusdata

Op hoop van zegen?!

Een inspirerende masterclass rond medisch-ethische dilemma's.
Docent: Johan Braeckman
Locatie: Kasteel de Engelenburg, Brummen
Accreditatie: 12 ABAN-punten aangevraagd
Klik hier voor meer informatie en opgave.

Deze cursus vindt plaats op kasteel Engelenburg te Brummen.

Kasteel Engelenburg is een bijzonder hotel met golfbaan en conferentie faciliteiten. Dineren onder de sterren in het 19e eeuwse Serre restaurant. Wakker worden en nog even verder dromen in de prachtige kamers van de Orangerie of het Kaapse Huis. De familie Agricola en haar team ontvangt u op persoonlijke wijze in een historische ambiance met gevoel voor detail. Door het open raam hoort u de vogels. Over de slotgracht kijkt u het kasteelpark in. Een oase van rust en ruimte. Heden en verleden komen hier samen.

Kasteel Engelenburg vormt daarmee de perfecte locatie voor deze cursus.


Professor Johan Braeckman

Johan Braeckman (°Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1993-1994 studeerde hij Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Zijn proefschrift was getiteld `De natuurlijke orde tussen noodzaak en toeval, welwillendheid en vijandschap, ontwerp en evolutie: de darwinistische transitie'. Em. professor dr. Etienne Vermeersch was zijn promotor.

Loopbaan

Sinds 1998 is Johan Braeckman voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij werkt daarbij samen met een tiental doctorandi en postdoctorale onderzoekers van de UGent en met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers.

Publicaties

Behalve artikelen in vakbladen publiceerde Johan Braeckman als auteur, co-auteur en editor ook boeken over de geschiedenis van de wijsbegeerte, bio-ethiek, toegepaste ethiek, milieufilosofie, en culturele aspecten van de wetenschappen.
Uitgeverij Home Academy bracht eerder zijn alom gewaardeerde collegereeksen Darwin en de evolutietheorie en Kritisch denken uit. In 2015 verscheen zijn collegereeks "Recht maken wat krom is?"over bio-ethiek.
Johan Braeckman is mede auteur van het bekende boek: De ongelovige Thomas heeft een punt. Een handleiding voor kritisch denken.

Wilt u Johan Braeckman boeken voor een inspirerende lezing? Dan kun u hier meer informatie vinden.

Actuele cursussen van Johan Braeckman

Accreditatie

Voor deze cursus zijn door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG 12 accreditatiepunten toegekend onder nummer 264428.

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel, etcetera.

Door de KNMG is mei 2016 aangegeven dat door het ABAN geaccrediteerde scholingen beschouwd worden als vakinhoudelijke nascholingen omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren. (zie hier)

Meer informatie over ABAN-punten en artsen uit cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) vindt u hier.

Medisch specialisten (cluster 2) vinden meer informatie over ABAN-punten hier.

Voor artsen uit cluster 3 (sociaal geneeskundigen) geldt een eigen regeling. Meer informatie over ABAN-punten en sociaal geneeskundigen vindt u hier.

Prijs

De inschrijfkosten voor deze cursus zijn 1295 euro*.

  Cursusprijs is inclusief:
 • cursusmaterialen
 • verfijnde lunch op donderdag en vrijdag
 • gastronomisch diner met bijpassende wijnen op donderdagavond
 • overnachting van donderdag op vrijdag in een luxe, stijlvolle hotelkamer, inclusief ontbijt.


Werknemers UWV

Facturen met vermelding van een kostenplaatsnummer kunnen door ons rechtstreeks naar FEZ accounting house crediteuren van het UWV worden verstuurd. U kunt dit kostenplaatsnummer opgeven als factuur kenmerk op het inschrijfformulier.
UWV medewerkers kunnen ook een prijsopgave invullen op een 'Prijsopgave Leren en Ontwikkelen formulier UWV'. Het leverancier-ID nummer van Brainfeed is 63527. Na verwerking binnen het UWV ontvangen wij dan een inkooporder.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Recensies van eerdere deelnemers aan deze cursus.

Antje Spijker

Antje Spijker
Huisarts

"Ik beveel de cursussen van Brainfeed van harte aan..."

Tijdens de Brainfeedcursus De Zeven Hoofdzonden door Menno de Bree vlogen we in twee intensieve maar erg leuke dagen door de geschiedenis van de westerse filosofie van Plato naar Nietzsche langs voor mij als huisarts zeer relevante thema's. Dit jaar volgde ik de masterclass Medisch ethische dilemma's van Johan Braeckman. Dit was met een heel andere insteek net zo leuk als vorig jaar.

Ik beveel de cursussen van Brainfeed van harte aan bij alle huisartsen die ervan houden ook eens te praten over vakgerelateerde ethiek of filosofie, op een prachtige locatie, omlijst door een gezellig sociaal programma en met uitstekende catering. En wie houdt daar nu niet van?

Goede afwisseling theoretisch kader en praktijkvoorbeelden.

R. Bogers, klinisch geriater
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Geweldig!

A. Spijker, huisarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Johan Braeckman boeit van begin tot einde.

D.H.M. Wouters, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Johan Braeckman is voortdurend boeiend met leuke afwisseling, ruimte voor discussie en inspelend op het publiek.

N.P.M.W. Thewissen, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Johan Braeckman geeft goede uitleg en ruimte voor vragen.

R. Bogers, klinisch geriater
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Goede cursus. Onderwerp leent zich voor discussie.

G.J. Amelink, neurochirurg
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Leuke cursus, stof om na te denken.

A. Au, huisarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Johan Braeckman is een gedreven docent met veel kennis van zaken.

N.M. Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Inspirerende cursus in een ontspannen omgeving.

N.M. Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Prima concept, niet aan sleutelen.

K. Hut, huisarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Inspirerend en vak overstijgend.

H. Oosterhof, gynaecoloog
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Johan Braeckman krijgt een 10 met een griffel!

K. Hut, huisarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Fantastisch.

D.H.M. Wouters, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Geeft inzicht in hoe we tot onze visies komen en wat ons handelen mede bepaalt.

N.P.M.W. Thewissen, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Leerzaam. Geeft stof tot nadenken.

H. Oosterhof, gynaecoloog
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Ik heb geweldig genoten. Genoeg ‘food for thought’ in een geweldige omgeving.

K. Hut, huisarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Wederom zowel inhoudelijk als qua organisatie perfect in orde.

M.F.D.M. Arnoe, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Dusdanig inhoudelijk prikkelend dat het geen enkel moment verveelt.

M.F.D.M. Arnoe, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Johan Braeckman heeft een zeer goed vermogen om je continue geboeid te houden.

M.F.D.M. Arnoe, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Ultiem moment van zingevende vraagstukken doorgemaakt dat mij nog lang na de cursus stimuleert.

M.F.D.M. Arnoe, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Fascinerend om te denken vanuit andere perspectieven over belangrijke levensthema’s.

P.G. Verkerk, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Johan Braeckman is zeer welbespraakt. Dynamisch, weet ons constant te boeien.

M.A.P. Klatte, revalidatiearts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Heel plezierige organisatie.

M.A.P. Klatte, revalidatiearts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Zet aan tot denken.

P.L.T. Brans, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Breinkraker die aan het denken zet en houdt.

C.A.M. Hoydonckx, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Inspirerend. Prikkelt tot nadenken.

M.A.P. Klatte, revalidatiearts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Zeer boeiend en leerrijk.

J.W. De Waele, neuroloog
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Verfrissend om je onder te dompelen in niet alledaagse problemen die boven komen drijven.
Zou verplicht moeten zijn.

L.H.W. Sabel, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Deze cursus gaf mij een nieuwe manier van denken.

D.J. Heersema, neuroloog, UMCG
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Fantastisch!

C.F.M.G. Favoreel, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Zeer goed, geen moment van verveling.

B.J. Hut, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Reflectie op ethiek met een zeer goede docent.

D.J. Heersema, neuroloog, UMCG
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


De cursus gaf een goed overzicht. Ik heb er veel van opgestoken.

R.W.G. Zijl, medisch adviseur
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Prima, aanrader!

H.M.L. Dauven, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Leerzaam en prikkelend.

L.B. van der Wijck, gz-psycholoog
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Ik geef de gehele cursus een tien. Inhoud, structuur, vormgeving en omgeving.

L.B. van der Wijck, gz-psycholoog
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Het was goed denken en leren denken over het werk, het zijn en dit in een perfect kader.

C.F.M.G. Favoreel, verzekeringsarts
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Vraagstukken die voor iedereen interessant zijn. Goed ingeleid en toegewerkt naar duidelijk slot.

L.B. van der Wijck, gz-psycholoog
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Geweldige kamer, eten en omgeving.

L.B. van der Wijck, gz-psycholoog
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Schitterend verteld. Didactisch hoogstaand.

J.W. De Waele, neuroloog
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Heel leerzaam en boeiend. Alles sloot goed op elkaar aan.

S.A.J. van der Wijck, sociaal-medisch verpleegkundige
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Geweldig, een aanrader.

S.A.J. van der Wijck, sociaal-medisch verpleegkundige
deelnemer aan Recht maken wat krom is?


Hier kunt u zich inschrijven voor de cursus Op hoop van zegen?! op 24 en 25 januari 2019.

Inschrijving gesloten.

Voer hier uw voorletters in
Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in.
Vul hier uw postcode en woonplaats in
Vul hier uw BIGnummer in.
Vul hier uw e-mailadres in.
Het (mobiele) telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
Hier kunt u eventuele overige gegevens aangeven zoals verzoeken t.a.v. de factuur of dieetwensen.
Geef hier aan dat u akkoord gaat met de Algemene verkoop-, annulerings- en leveringsvoorwaarden. Deze vindt u hier.

U ontvangt een factuur via e-mail. Als u wilt dat deze factuur op een andere naam en/of adres wordt gesteld dan kunt u dat hier aangeven.

Vul hier de gewenste tenaamstelling van de factuur in
Adres voor de factuur (indien anders dan boven)
Vul hier de gewenste postcode en plaatsnaam voor de factuur in (indien anders dan boven)
Eventueel gewenst kenmerk, kostenplaats of andere toevoeging aan factuuradres
U kunt meerdere opties kiezen.